Đắc Lộ

Phông chữ Unicode dành cho chữ quốc ngữ của Alexandre de Rhodes.

Vào thế kỷ XVII, một nhà truyền giáo Công giáo với tên Alexandre de Rhodes xuất bản một cuốn từ điển so sánh các ngôn ngữ “An Nam”, Bồ Đào Nha, và Latinh. Bộ chữ cái đặc biệt được giới thiệu trong cuốn Dictionarium Annamiticum Lusitanum et Latinum (Từ điển Việt-Bồ-La) đã trở thành chữ chuẩn của tiếng Việt ngày nay.

Tuy nhiên, chữ cái trong từ điển này khác với chữ quốc ngữ hiện đại ở nhiều chỗ. Vì thế, Phông chữ Đắc Lộ có lẽ là phông chữ đầu tiên hỗ trợ đầy đủ chữ cái ban đầu của Cha de Rhodes theo tiêu chuẩn Unicode.

Phông chữ Đắc Lộ dựa trên phông chữ trung cổ học Junicode của Peter S. Baker. Với các chữ có chân, chữ không còn, và chữ nối liền, đây là một phông chữ rất phù hợp các văn bản cần mang tính cổ xưa.

Các đặc điểm

Phông chữ Đắc Lộ bao gồm các ký tự thông dụng trong tiếng Việt trong bốn kiểu: chuẩn, nghiêng, đậm, và đậm-nghiêng.

ꞗĕào

Chữ “B đuôi”.

Nó tồn tại chủ yếu vì chữ “b đuôi” tượng trưng cho âm /β/, giống chữ “v” trong tiếng Tây Ban Nha. Nhà ngôn ngữ học Michael Everson đang đề nghị đưa ký tự hiếm này vào tiêu chuẩn Unicode. Phông chữ cung cấp ký tự tại vị trí U+A797.

chỉ

Chữ “i” có cả dấu chấm và dấu hỏi.

Phông chữ này cũng mang lại một chi tiết ít còn gặp trong thời kỳ máy tính: dấu chấm trên “i” được giữ tại chỗ khi thêm dấu hỏi. Có lẽ nhà xuất bản cuốn Từ điển Việt-Bồ-La nhận thấy rằng dấu hỏi trên “i” dễ bị đọc lộn thành dấu chấm ở cỡ nhỏ.

fictæ

Một số tổ hợp chữ thông dụng trong Latinh.

Phần nhiều tác phẩm quốc ngữ vào thế kỷ XVII cũng có tiếng Bồ Đào Nha và Latinh, nên phông chữ bao gồm các chữ nối liền để viết được các ngôn ngữ này theo các quy ước in ấn vào thời kỳ đó.

Đây chỉ là phiên bản đầu tiên của Đắc Lộ. Trong tương lai, phông chữ sẽ được chỉnh sát hơn với kiểu chữ đầu tiên. Nếu bạn cần các ký tự và chữ cái khác, hãy sử dụng Junicode, một phông chữ trung cổ học rất đầy đủ.

Tải về máy

Đắc Lộ 0.7.2

TrueType ZIP • 197 kilôbyte • 20/2/2012

Sau khi tải phông chữ về máy xong xuôi, giải nén gói ZIP rồi chọn và mở tất cả bốn tập tin “.ttf” cùng lúc. Tùy ngôn ngữ của hệ điều hành và trình soạn, trình đơn phông chữ sẽ liệt kê phông chữ mới với tên “Đắc Lộ”, “Dac Lo”, hoặc “DacLo”.

Lưu ý rằng chữ “ꞗ” mới được phát hành trong Unicode 7.0 nên phần nhiều hệ thống và phần mềm chưa hỗ trợ ký tự này.

Xem văn bản

60 trang đầu tiên (A–B) của Từ điển Việt-Bồ-La đã được sao chép tại Wikisource tiếng Việt để cho bạn xem thử phông chữ.

Xin báo cho Minh biết về những vấn đề cài đặt hay hiển thị phông chữ hoặc yêu cầu thay đổi nào đó.

Bảng ký tự

Phông chữ Đắc Lộ bao gồm các ký tự được sử dụng trong Từ điển Việt-Bồ-La và tiếng Việt ngày nay:

 1. !
 2. "
 3. #
 4. $
 5. %
 6. &
 7. '
 8. (
 9. )
 10. *
 11. +
 12. ,
 13. -
 14. .
 15. /
 16. 0
 17. 1
 18. 2
 19. 3
 20. 4
 21. 5
 22. 6
 23. 7
 24. 8
 25. 9
 26. :
 27. ;
 28. <
 29. =
 30. >
 31. ?
 32. @
 33. A
 34. B
 35. C
 36. D
 37. E
 38. F
 39. G
 40. H
 41. I
 42. J
 43. K
 44. L
 45. M
 46. N
 47. O
 48. P
 49. Q
 50. R
 51. S
 52. T
 53. U
 54. V
 55. W
 56. X
 57. Y
 58. Z
 59. [
 60. \
 61. ]
 62. ^
 63. _
 64. `
 65. a
 66. b
 67. c
 68. d
 69. e
 70. f
 71. g
 72. h
 73. i
 74. j
 75. k
 76. l
 77. m
 78. n
 79. o
 80. p
 81. q
 82. r
 83. s
 84. t
 85. u
 86. v
 87. w
 88. x
 89. y
 90. z
 91. {
 92. |
 93. }
 94. ~
 95.  
 96. ¡
 97. ¢
 98. £
 99. ¤
 100. ¥
 101. ¦
 102. §
 103. ¨
 104. ©
 105. ª
 106. «
 107. ¬
 108. ­
 109. ®
 110. ¯
 111. °
 112. ±
 113. ²
 114. ³
 115. ´
 116. µ
 117. ·
 118. ¸
 119. ¹
 120. º
 121. »
 122. ¼
 123. ½
 124. ¾
 125. ¿
 126. À
 127. Á
 128. Â
 129. Ã
 130. Ä
 131. Å
 132. Æ
 133. Ç
 134. È
 135. É
 136. Ê
 137. Ë
 138. Ì
 139. Í
 140. Î
 141. Ï
 142. Ð
 143. Ñ
 144. Ò
 145. Ó
 146. Ô
 147. Õ
 148. Ö
 149. ×
 150. Ø
 151. Ù
 152. Ú
 153. Û
 154. Ü
 155. Ý
 156. Þ
 157. ß
 158. à
 159. á
 160. â
 161. ã
 162. ä
 163. å
 164. æ
 165. ç
 166. è
 167. é
 168. ê
 169. ë
 170. ì
 171. í
 172. î
 173. ï
 174. ð
 175. ñ
 176. ò
 177. ó
 178. ô
 179. õ
 180. ö
 181. ÷
 182. ø
 183. ù
 184. ú
 185. û
 186. ü
 187. ý
 188. þ
 189. ÿ
 190. Ā
 191. ā
 192. Ă
 193. ă
 194. Ą
 195. ą
 196. Ć
 197. ć
 198. Ĉ
 199. ĉ
 200. Ċ
 201. ċ
 202. Č
 203. č
 204. Ď
 205. ď
 206. Đ
 207. đ
 208. Ē
 209. ē
 210. Ĕ
 211. ĕ
 212. Ė
 213. ė
 214. Ę
 215. ę
 216. Ě
 217. ě
 218. Ĝ
 219. ĝ
 220. Ğ
 221. ğ
 222. Ġ
 223. ġ
 224. Ģ
 225. Ĥ
 226. ĥ
 227. Ĩ
 228. ĩ
 229. ı
 230. Ŏ
 231. ŏ
 232. Œ
 233. œ
 234. Ŕ
 235. ŕ
 236. Ŗ
 237. ŗ
 238. Ř
 239. ř
 240. Ś
 241. ś
 242. Ŝ
 243. ŝ
 244. Ş
 245. ş
 246. Š
 247. š
 248. Ţ
 249. ţ
 250. Ť
 251. ť
 252. Ũ
 253. ũ
 254. Ū
 255. ū
 256. ſ
 257. Ɖ
 258. Ơ
 259. ơ
 260. Ư
 261. ư
 262. ˆ
 263. ˊ
 264. ˋ
 265. ˘
 266. ˜
 267. ̉
 268. ̣
 269. ế
 270. ᾿
 271.